Hệ thống PHP có tổng cộng tám loại dữ liệu được dùng cho các biến , các kiểu dữ liệu này thường được hiểu ngầm dựa vào giá trị của biến mà không cần phải khai báo. Để có xác xuất học php các chị nên nắm chắc các kiểu dữ liệu và toán tử của PHP.
NULL: là một kiểu dữ liệu đặc biệt chỉ có một giá trị: NULL.
Resource: là kiểu dữ liệu đặc biệt sử dụng để lưu trữ tham chiếu đến các tài nguyên bên ngoài PHP Nếu như như kết nối đến database.

Array: kiểu dữ liệu mảng - là một tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu với nhau.
Booleans: chỉ có hai giá trị true hoặc false.
Strings: là chuỗi ký tự , giống như 'tôi học php'.
Integers: là kiểu số nguyên , không có dấu thập phân , nếu 1234.
Object: là 1 thể hiện ( instance ) của 1 lớp đã được định nghĩa trước - được sử dụng trong học PHP căn bản lập trình hướng đối tượng.
Doubles: là kiểu số thực , nếu 3.64576.


PHP là gì
không có giới hạn về độ dài của chuỗi - trong khuôn khổ Phạm vi sẵn có của bộ nhớ , bạn có khả năng tạo chuỗi dài tùy ý.
Chuỗi được bao quanh bởi các dấu ngoặc kép ( giá dụ "abc" ) hoặc ngoặc đơn ( nếu 'cde' ). Để nối các chuỗi lại với nhau các anh làm việc dấu "." Một số ký tự bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược ( \ ) được dùng để thay thế cho các ký tự đặc biệt
Một số ký tự đặc biệt trong chuỗi:
\ $ Được thay thế bằng ký hiệu $
\ "Được thay thế bằng một dấu nháy kép ( " )
\ T được thay thế bằng ký tự tab

\ N được thay thế bằng ký tự xuống dòng
\\ Được thay thế bằng một dấu gạch chéo ngược ( \ )
\ R được thay thế bởi ký tự carriage-return ( di chuyển con trỏ đến vị trí bắt đầu của dòng hiện nay mà không thay đổi tọa độ y )
phạm vi của biến trong PHP
Biến toàn cục: khác với biến cục bộ , biến toàn cục có xác xuất được truy nhập từ bất kì đâu trong tiêu chuẩn. Tuy nhiên , để có xác xuất được hiệu chính , một biến toàn cục cần phải được khai báo là global trong hàm bằng cách đặt các từ khóa GLOBAL ở phía trước của biến đã có sẵn.
Biến cục bộ: Một biến được khai báo trong một hàm được xem là cục bộ ( local ); nghĩa là nó chỉ có thể được tham chiếu chỉ trong hàm đó. Việc gán biến bên ngoài hàm cần được xem như là một biến khác. Tự học PHP cơ bản
Biến tĩnh ( static ): khác với thông số cần bị mất giá trị khi thoát khỏi hàm , biến tĩnh không bị mất giá trị khi thoát khỏi hàm. Biến tĩnh được khai báo bằng từ khóa STATIC.